Garantian tavoitteena on kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tarjoamalla heille takauspalveluita ja kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä takausratkaisuja. Garantian vahva vakavaraisuus varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja vakauden. 

Garantian vuosi 2017 – vahva kasvu, hyvä kannattavuus ja erinomainen sijoitustoiminnan tulos

  • Vakuutusmaksutulo kasvoi 25 prosenttia vertailukaudesta 15,2 miljoonaan euroon (12,2). Takausvakuutuskannan kasvu oli 13 prosenttia.
  • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä ja korvauskulut pysyivät alhaisella tasolla. Vahinkosuhde oli 10,4 prosenttia (12,4) ja yhdistetty kulusuhde 60,3 prosenttia (64,9).
  • Tulos ennen veroja oli 16,8 miljoonaa euroa (7,7) vertailukautta suurempien tuloslaskelmaan kirjattujen sijoitustoiminnan tuottojen johdosta.
  • Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 6,6 prosenttia (5,8).
  • Vakavaraisuus säilyi vahvana, vaikka solvenssisuhde laski 393,6 (435,4) prosenttiin.
  • S&P vahvisti 19.12.2017 Garantian taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen A- vakain näkymin.

Tulos ja avainluvut 

tuhatta euroa 2017 2016 Muutos
Vakuutusmaksutulo 15 235 12 218
24,7 %
Muut erät* -4 598
-2 751
 67 %
Vakuutusmaksutuotot 10 638 9 467 12 %
Korvauskulut -1 079
-1 174 -8 %
Liikekulut -5 330
-4 966
7 %
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 4 228  3 327
27 %
Tasoitusmäärän muutos 1 079 1 174  -8 %
Vakuutustekninen kate 5 307 4 501
18 %
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut 11 458 3 212 257 %
Muut tuotot ja kulut 3 0 -
Tulos ennen veroja 16 768 7 713 117 %
Yhdistetty kulusuhde, % 60,3 % 64,9 % -4,6 %-yks.
Vahinkosuhde, % 10,1 % 12,4 % -2,3 %-yks.
Liikekulusuhde, % 50,1 % 52,5 % -2,3 %-yks.
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % 6,6 % 5,8 % 0,8 %-yks.
Solvenssisuhde (S2), %** 393,6 % 435,4 % -41,7 %-yks.
Takausvakuutuskanta, mrd.€ 1,49 1,32 13 %
Henkilöstön määrä keskimäärin 24 22 + 3 hlöä
Luottoluokitus /(S&P) A-  A- 

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuja. Tase ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailutietona on käytetty vuoden 2016 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta, vakuutusmaksuvastuun muutos, jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta.

** Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eikä niitä näin ollen ole tilintarkastettu.

 

Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 2011-2017 (FAS)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Vakuutusmaksutulo, milj.€ 15,2 12,2 10,0 11,3 10,6 12,3 13,5
Tulos ennen veroja, milj.€ 16,8 7,7 8,5 5,3 6,2 3,4 1,6
Vahinkosuhde, % 10,1 12,4 15,1 3,7 22,2 11,7 50,8
Yhdistetty kulusuhde, % 60,3 64,9 63,7 45,7 58,5 43,4 78,7
Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle, % 6,3 5,4 4,4 7,1 5,9 6,1 -0,8
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 27,3 25,0 11,3 17,7 13,9 15,3 -1,9
Kokonaispääoman tuotto käyvin arvoin, % 9,2 7,7 6,8 11,2 9,2 11,2 1,5
Takausvakuutuskanta, milj.€ 1 491 1 320 1 164 1 338 1 356 1 372 1 274
Sijoitukset (ml. rahat ja pankkisaamiset) käyvin arvoin, milj.€ 134 127 120 123 115 110 100
Oma perusvarallisuus, milj.€ (Solvenssi II)* 107 101 96 93 - - -
Solvenssisuhde, % (Solvenssi II)* 394 435 506 383 - - -
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 24 22 25 25 24  23 23

* Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät olleet voimassa tilikaudella 2015 tai 2014, eivätkä ne kuulu 1.1.2016 voimaan tulleen VYL:n mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin. Solvenssi II -vakavaraisuuslukuja ei ole tilintarkastettu.

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri-konserni laatii kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisen konsernitilinpäätöksen, jossa raportoidaan myös Garantia osana Rahoitus -liiketoimintasegmenttiä. Taaleri-konsernin taloudelliset raportit ja esitykset sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavissa osoitteesta www.taaleri.com.

Garantia julkistaa internetsivuillaan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee tilinpäätöstiedotteen. Garantia julkistaa internetsivuillaan tammi-kesäkuun yhteenvedon samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee puolivuotiskatsauksen. Garantia julkistaa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen internetsivuillaan sääntelyn edellyttämässä aikataulussa. Taaleri-konsernin julkaisuajankohdat ovat nähtävissä www.taaleri.com / Investor Relations / Sijoittajan kalenteri.